Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

Tere tulemast tutvuma AS Kuma (registrikood 10030746 ) privaatsuspoliitikaga.
AS Kuma austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi: Privaatsuspoliitika) kirjeldab AS Kuma andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

1. Mõisted
„GDPR“ - inglise keeles General Data Protection Regulation ehk Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus on Euroopa Liidu määrus, mis loob isikuandmete kaitse normidele õigusliku raamistiku, millega kehtestatakse suunised isikuandmete töötlemiseks Euroopa Liidus ja teatud tingimustel ka väljaspool Euroopa Liidu territooriumi.
„Isikuandmed“ - mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.
„Kehtivad õigusaktid“ - Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad Privaatsuspoliitika ajal või hakkavad kehtima pärast Privaatsuspoliitika vastuvõtmist.
„Klient“ või „andmesubjekt“ - Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada AS Kuma teenuseid ning kelle isikuandmeid AS Kuma töötleb.
„Töötlemine“ - Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, näiteks kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine; päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
„Vastutav Töötleja“ - Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Privaatsuspoliitika tähenduses on vastutav töötleja AS Kuma.
„Veebileht“ - AS Kuma veebileht www.kumaprint.ee, www.kumaprint.ee ja seotud alamdomeenid.
„Volitatud Töötleja“ - Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. Üldsätted
• Privaatsuspoliitika kohaldub siis kui klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada AS Kuma teenuseid.
• Privaatsuspoliitika kirjeldab isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid.
• AS Kuma kinnitab, et tagab kliendi isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja GDPR-iga.
• AS Kumal on õigus privaatsuspoliitikat vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad isikuandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad AS Kuma veebilehel.
3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
• AS Kuma võib kliendi isikuandmeid töödelda erinevatel eesmärkidel. AS Kuma töötleb kliendi isikuandmeid ainult selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.
• AS Kuma töötleb kliendi isikuandmeid ennekõike järgmistel eesmärkidel:
• Kliendile teenuse pakkumuse tegemiseks, lepingu sõlmimiseks ja lepingu täitmiseks;
• AS Kuma juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks seoses AS Kuma poolt raamatupidamiskohustuse täitmisega;
• AS Kuma õigustatud huvi korral ja tingimusel, et AS Kuma õigustatud huvi ei kaalu üles riivet andmesubjekti õigustele ja vabadustele, näiteks seoses isikute ja vara kaitseks turvakaamerate kasutamisega.
Teie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
4. Isikuandmete kogumine
• Isikuandmete liigid ja isikuandmete koosseis, mida AS Kuma kliendi kohta töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida kliendile osutatakse.
• Isikuandmed, mida AS Kuma oma klientide kohta kogub ja töötleb, hõlmavad eelkõige järgmisi andmeid:
• Kliendi isikut tuvastada võimaldavad andmed ja kontaktandmed nagu kliendi eesnimi ja perekonnanimi, e-postiaadress, telefoninumber, postiaadress;
• AS Kuma poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekivad andmed, näiteks tellimuste arv, tellimuste sagedus jms.
• AS Kuma poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud isikuandmeid (näiteks andmeid tellimuste hulga/tellitud toodete kohta) töödeldakse anonümiseeritud kujul ka statistilistel eesmärkidel.
5. Isikuandmete säilitamise periood
• AS Kuma ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.
• Kliendilepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest, säilitatakse vastavalt õigusaktidele üldreeglina kuni 7 aastat tehingu tegemisest.
• Üksikasjaliku teabe saamiseks teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, võtke meiega ühendust, vastavad kontaktandmed on olemas allpool.
6. Turvakaamerate kasutamine
• AS Kuma kasutab enda territooriumil turvakaameraid isikute ja vara kaitse eesmärgil.
• Turvakaamerate kasutamise kohta on turvakaamerate jälgimisalasse alati paigutatud silt turvakaamera kasutamise kohta. Turvakaameraid ei kasutata riietusruumides, duširuumides ega tualettruumides.
• AS Kuma ei edasta turvakaamerate salvestisi kolmandatele isikutele, välja arvatud siis, kui see on vajalik toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks volitatud isikute poolt. Näiteks varguse korral võib AS Kuma edastada salvestise Politsei- ja Piirivalveametile.
• AS Kuma säilitab turvakaamerate salvestisi kuni 3 kuud alates salvestise tegemisest, välja arvatud, kui selle aja jooksul on algatatud menetlus samal perioodil toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses on vajalik salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul.
7. Küpsised
• AS Kuma kasutab oma veebilehel küpsiseid.
• Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.
• Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab klient arvestama, et veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org
8. Kliendi õigused
• Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused:
juurdepääsuõigus: kliendil on õigus üle küsida, kas AS Kumal on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid AS Kuma kliendi kohta töötleb;
- õigus isikuandmete parandamisele: kliendil on õigus taotleda AS Kumalt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist juhul kui need on puudulikud, ebapiisavad või valed;
- õigus vastuväidete esitamisele: kliendil on õigus esitada AS Kumale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
- õigus nõuda isikuandmete kustutamist: kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusolekul ja kui klient on nõusoleku tagasi võtnud;
- õigus piirata töötlemist: kliendil on õigus nõuda, et AS Kuma piiraks kliendi isikuandmete töötlemist, näiteks kui AS Kuma ei vaja kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
- õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui kliendi isikuandmete töötlemine põhineb kliendi antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on kliendil igal ajal õigus AS Kumale antud nõusolek tagasi võtta.

• Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses kliendi isikuandmete töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või AS Kuma õigused või kohustused piirata kliendi õigusi.
• Kliendi isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel.

AS Kuma kontaktandmed on:
Ärinimi: AS Kuma
Aadress: Pärnu tn 57, Paide linn
Järvamaa
Eesti
Üldtelefon: +372 38 38 800
E-post: info [at] kumaprint.ee