Tarnetingimused

Juhindume tarnetingimuste puhul Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu poolt kinnitatud tarnetingimustest.

 

Täiendatud ja kinnitatud 10.06.2020
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu üldkoosoleku poolt


Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu üldised tarnetingimused

1. Mõisted


Tarnetingimused – Tingimused, millega reguleeritakse Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmete tööde, toodete ja teenuste müügitingimusi ning poolte õigusi ja kohustusi selle käigus.
Teostaja – Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liige.
Tellija – Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmelt töid, tooteid ja teenuseid telliv füüsiline või juriidiline isik.
Pool või Pooled – Teostaja või Tellija või koos Teostaja ja Tellija.
Töö või Tööd– Tööd, tooted ja teenused, mida Tellija tellib Teostajalt.
Pakkumine – Võlaõigusseaduse mõistes pakkumus (ofert). Pakkumus (ofert) on lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab pakkumuse esitaja (oferendi) tahet olla ettepanekule nõustumuse andmise korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.
Tellimus – Võlaõigusseaduse mõistes nõustumus. Nõustumus (aktsept) on otsese tahteavaldusega või mingi teoga väljendatud nõusolek sõlmida leping.

Kui Tellija ja Teostaja vahel sõlmitavas lepingus ei kehtestata teisiti, siis lähtuvad Teostaja ja Tellija käesolevatest Tarnetingimustest. Tarnetingimuste ja erikokkulepete vastuolu korral juhindutakse erikokkuleppes sätestatust. Kokkulepe, millega pooled kalduvad kõrvale Tarnetingimustes sätestatust, peab olema sõlmitud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vorminõude täitmata jätmine toob kaasa vastava kokkuleppe tühisuse.

2. Pakkumine ja hind


2.1 Pakkumine peab olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pakkumine kehtib 30 päeva selle esitamise kuupäevast arvates, väljaarvatud juhul kui pakkumises ei ole märgitud teisiti.
2.2 Pakkumisele antud vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei seo Teostajat, vaid vastust loetakse Tellija vastupakkumiseks.
2.3 Pakkumisega nõustumise ehk Tellimuse edastab Tellija Teostajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
2.4 Kui Teostajalt tellitakse makette või näidiseid, on Tellija kohustatud hüvitama Teostaja poolt nendega seoses kantud kulud vastavalt tööde teostamiseks koostatud kalkulatsioonile ka juhul, kui Tellija loobub tellimusest.
2.5 Pakkumise sisu on konfidentsiaalne ja Pooltel ei ole õigust seda oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega kolmandatele isikutele avaldada.
2.6 Pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on Poole omand ja teisel Poolel ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega neid kolmandatele isikutele avaldada (va. juhul, kui Tööde valmistamiseks on vajalik alltöövõtja kasutamine).
2.7 Pakkumisele nõusoleku andmisega ehk Tellimusega loetakse Poolte vahel leping sõlmituks. Tingimuste osas, mis pakkumises ei sisaldu, juhinduvad Pooled käesolevatest Tarnetingimustest, väljaarvatud kui kokkulepitud ei ole teisiti.
2.8 Pakkumine peab sisaldama hinda ja maksetingimusi, pakkumises märgitakse, kas hind sisaldab käibemaksu või mitte. Pakkumises peavad olema märgitud tööde tarne- ja ladustamise tingimused.
2.9 Teostajal on õigus kokkulepitud hinnale lisada põhjendatud lisakulutusi, kui kõnealuste põhjuste ilmnemisel on Tellijat viivitamatult teavitatud ja Tellija ei ole lisakulutustele koheselt vastu vaielnud.
2.10 Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, siis korraldab Tööde transpordi Tellija ning kannab transpordi ja ladustamisega seotud kulud.

3. Tööde teostamine, üleandmine ja vastuvõtmine

3.1 Tööde teostamisel lähtuvad Pooled võlaõigusseaduse vastavatest sätetest.
3.2 Tellija on kohustatud Töö vastu võtma kokkulepitud ajal ja kohas. Kui Tellija eeltoodud kohustust rikub, on Teostajal õigus nõuda vastavate kulude hüvitamist. Kui Tellija ei võta kokkulepitud tähtajaks Tööd vastu rohkem kui 90 kalendripäeva jooksul, on Teostajal õigus Töö utiliseerida ning nõuda Tellijalt tekkinud kahju hüvitamist.
3.3 Tööde üleandmine ja vastuvõtmine (v.a. punktis 3.2 toodud juhul) toimub üleandmise-vastuvõtmise akti või saatelehe allkirjastamisega Poolte poolt. Tööde üleandmine Tellijale loetakse toimunuks ka juhul, kui Tellija ei ole Tööd vastu võtnud või üleandmise-vastuvõtmise akti või saatelehte allkirjastanud 5 päeva möödumisel Töö kokkulepitud vastuvõtmise ajast alates.

4. Poolte vastutus. Pretensioonid

4.1 Pooled vastutavad teineteisele lepingu mittenõuetekohase täitmisega tekitatud otsese kahju eest dokumentaalselt tõendatud ulatuses. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (saamata jäänud, tulu, majandustegevuse häiritus vms).
4.2 Pretensioonid esitavad Pooled teineteisele kirjalikult lepingus märgitud aadressile või selle puudumisel registrijärgsele aadressile. Pretensiooni võib esitada ka e-kirja teel lepingus märgitud e-posti aadressile. Vaidluse korral peab pretensiooni esitamist tõendama pretensiooni esitaja. Tööde kvaliteediga seotud pretensioonid esitab Tellija hiljemalt 7 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest või selle toimunuks lugemist vastavalt Tarnetingimuste punktile 3.3.
4.3 Lepingutingimustele mittevastavad Tööd tagastab Tellija Teostajale Poolte kokkuleppel või Teostaja nõudmisel 14 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest. Tagastatavad Tööd antakse Teostajale üle aktiga (edaspidi Tagastusakt), millele märgitakse tagastamise põhjus ning mis Poolte poolt allkirjastatakse. Tagastusakti allkirjastamine ei ole käsitletav Teostaja nõustumisena Töö puuduste osas. Kui Teostaja ei nõustu Tellija pretensiooniga, siis teatab ta sellest Tellijale kolme päeva jooksul Tagastusaktile allakirjutamisest arvates. Sel juhul lepivad Pooled kokku vaidluse lahendamises vastavalt punktile 4.5.
4.4 Teostaja ei vastuta Tööde lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenesid Tellija poolt saadetud materjali puudustest või ebatäpsetest juhtnööridest. Väheolulised erinevused Poolte vahel kokku lepitud Tööde tulemusest ei anna Tellijale alust lepingust taganemiseks ega lepingu ülesütlemiseks.
4.5 Kui Pooltel on erimeelsus trükitehnoloogilises või trükise kvaliteeti puudutavas küsimuses, on Poolel õigus pöörduda avaldusega Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu poole sõltumatu ekspertiisi teostamiseks ekspertkomisjoni poolt. Ekspertkomisjon kutsutakse kokku ja ekspertiis viiakse läbi vastavalt Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu ekspertkomisjoni töökorrale. Pooled on kokku leppinud, et nad peavad eksperthinnangut siduvaks ning nad lähtuvad sellest omavahelise õigusvaidluse lahendamisel.

5. Vääramatu jõud

5.1 Lepinguga võetud kohustuste täitmise rikkumine Poolte poolt on vabandatav, kui rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõuna käsitlevad Pooled streiki, tööseisakut, tulekahju vms takistust.
5.2 Pool, kelle tegevus on vääramatu jõu tõttu takistatud, on kohustatud sellest teisele poolele esimesel võimalusel teatama.

6. Viivitused lepingu täitmisel, erinevused kokkulepitud tiraažis

6.1 Kui Teostaja ei suuda lepingu tähtajast kinni pidada tööjõu või tooraine puuduse, masinarikke vms takistuse tõttu, mida ta lepingut sõlmides ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest viivitamatult Tellijat. Sellisel juhul on Tellijal õigus lepingust taganeda 5 tööpäeva jooksul alates teavituse saamisest. Kui Tellija ei tagane lepingust, siis lepivad Pooled kokku uue tähtaja või lepingu tähtaeg pikeneb automaatselt takistusele kulunud ajavahemiku ulatuses.
6.2 Kui punktis 6.1 nimetatud takistus muudab lepingu täitmise Teostaja jaoks ebamõistlikult koormavaks või kulukaks, siis on Teostajal õigus lepingust taganeda. Lepingust taganemisest teatab Teostaja Tellijale Tarnetingimuste punktis 4.2 kehtestatud viisil. Nimetatud juhul ei ole Tellijal õigust nõuda temale tekitatud kahjude hüvitamist, ent Teostaja kohustub tagastama Tellijale kõik viimase poolt Tööde teostamiseks Teostajale üle antud materjalid. Selle võimatuse korral hüvitab Teostaja materjalide maksumuse.
6.3 Kui Töö näol on tegemist trükisega, võib tegelik trükiarv erineda algselt kokkulepitust 2% ulatuses. Tegeliku tiraaži ja kokkulepitud tiraaži vahe eest tasumine toimub vastavalt Pakkumises toodud tingimustele. Nõuetele mittevastavate üksikute eksemplaride mittevastavus ei too kaasa kogu tiraaži mittevastavaks lugemist.

7. Maksetingimused

7.1 Tööde hinnas lepivad Pooled kokku Pakkumises. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis esitab Teostaja koos Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga Tellijale arve kokkulepitud maksetähtajaga või kokkuleppe puudumisel Teostaja poolt määratud tähtajaga.
7.2 Tellija peab Töö eest tasuma Poolte poolt kokkulepitud tingimustel ja viisil. Kui Teostaja nõuab Tellijalt hinna tasumist osaliselt või tervikuna ettemaksuna, siis märgitakse see Pakkumises. Kui maksetingimused ei ole Pakkumises märgitud, lepitakse need kokku eraldi. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis on Teostajal õigus nõuda maksetega viivitamise korral Tellijalt viivist 0,25% päevas iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tasumisega viivitamisel üle 15 kalendripäeva on Teostajal õigus nõuda ja Tellijal kohustus tasuda viivist lepinguga tähtaegselt tasumata summalt 0,5% päevas iga viivitatud kalendripäeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras trahvid ja kulutused, teises järjekorras viiviseid ning viimasena põhivõlgnevus.
7.3 Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus või tasumises osade kaupa, siis jääb Tööde omandiõigus Teostajale seniks, kuni Tööde eest pole täielikult tasutud. Tasumise tagamiseks on Teostajal pandiõigus tema valduses olevatele Tellija vallasasjadele (maketid, materjalid jms).
7.4 Kui Tellija viivitab arve tasumisega üle 30 päeva, on Teostajal õigus loovutada nõue Tellija vastu kolmandatele isikutele. Kõik võlgnevuse sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Tellija.
7.5 Tellijapoolsete kohustuste täitmine on tagatud kogu Tellija varaga sh tulevikus tekkiva varaga.

8. Omandiõigus ja autoriõigus

8.1 Teostaja poolt Tööde teostamiseks ja vahetulemuste jaoks hangitud töövahendid, arvutiprogrammid, trükiplaadid jms on Teostaja omand ja nende omandiõigus ei lähe pärast Tööde üleandmist Tellijale üle.
8.2 Juhusliku hävimise riisiko ja vastutus Tööde kui toote eest läheb Tellijale üle alates Tööde üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Tellija või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma Tööd vastu. Omandiõigus Töödele läheb Tellijale üle siis, kui kogu kokkulepitud hind (samuti võimalikud viivised ning ladustamiskulud) on Tellija poolt tasutud, juhul kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
8.3 Tellija vastutab selle eest, et Tööde teostamisega seoses sõltuvalt Tellijast ei rikutaks kolmandate isikute õigusi.
8.4 Tööde teostamiseks Tellija poolt Teostajale üle antud materjalid on Tellija omand. Materjalid, mida Teostaja ei kasutanud otseselt Töö teostamiseks, tagastab Teostaja pärast Tööde üleandmist Tellijale (v.a. Tarnetingimuste punktis 7.3 toodud juhul). Juhul kui Tellija soovib, et Teostaja kindlustaks nimetatud materjalid, siis kohustub Teostaja seda tegema tingimusel, et Tellija tasub kindlustamisega seotud kulud.

9. Muud sätted

9.1 Kui Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega on sätestatud konkreetsete trükitoodete üksikeksemplaride (edaspidi Säilituseksemplarid) kohustuslik üleandmine raamatukogudele vms asutustele, siis valmistab Teostaja Säilituseksemplarid Tellija kulul lisaks lepingus märgitud tiraažile ning edastab need Tellija kulul vastavatele asutustele. Säilituseksemplaride valmistamise hind sisaldub Teostaja Pakkumises.
9.2 Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud teostatud Tööde algmaterjali (trükifaili) loovutamise kohustus vastavatele asutustele on Tellijal, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
9.3 Kõik Tarnetingimustest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlused Teostaja asukohajärgses maakohtus.
9.4 Tarnetingimustele kohaldatakse Eesti õigust ning kõikides Tarnetingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.